Polityka Poufności KASPO LAB Sp. z o.o.

 

KASPO LAB Sp. z o.o. wraz z działającym w jego ramach laboratorium wzorcującym wagi i wzorce masy  KASPO LAB, poprzez prawnie wiążące zobowiązanie osób reprezentujących deklarują, że na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zachowana jest  poufność wszelkich informacji uzyskanych i wytworzonych w związku z kontaktami z klientami, prowadzoną działalnością laboratoryjną, wynikami wzorcowań i oceny zgodności. Pracownicy KASPO LAB przyjmują te zasady do stosowania podpisując imienną „Kartą stanowiskową”.

Baza Klientów Laboratorium oraz wszystkie zapisane informacje uzyskane w trakcie rozmów lub wytworzone podczas współpracy chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych. Przyjmuje się że wszystkie informacje o zamówieniach od Klientów są poufne.

KASPO LAB nie udostępnia na zewnątrz żadnych informacji pozyskanych od Klientów lub wytworzonych w tracie kontaktów chyba, że są one udostępnione przez Klienta publicznie (np. ogólnodostępne strony internetowe) lub udostępnienie takiej informacji oraz jej zakres uzgodnione jest z Klientem. Zgoda taka musi być wyrażona przez Klienta na piśmie za pomocą maila lub pisma.

W wypadku gdy KASPO LAB zobowiązane jest przez prawo lub umowy do ujawnienia informacji to Klient, jeśli to możliwe, jest niezwłocznie powiadamiany na piśmie (co najmniej mail), że KASPO LAB przekaże żądane informacje stronie trzeciej.

Informacje o Kliencie pochodzące od stron trzecich są poufne. Źródło informacji jest objęte poufnością ze strony KASPO LAB chyba że źródło wyrazi na to zgodę.

Zasady poufności dotyczą również personelu zewnętrznych jednostek, z którymi KASPO LAB współpracuje oraz wszystkich kontrahentów KASPO LAB.

Jeżeli w wyniku działalności nastąpi konieczność podjęcia decyzji o odstępstwie od procedur lub instrukcji wykonywania wzorcowań to odstępstwo nie może naruszać zasad poufności wobec Klientów.

Do zarządzania sytuacjami dotyczącymi poufności udostępnienia informacji o Kliencie na zewnątrz uprawniony jest Dyrektor Zarządzający.

Karol Michalak
CEO

 

Zadzwoń