Polityka prywatności

1. Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest KASPO LAB Sp. z o. o. (zwaną Spółką), z siedzibą przy ul. Prometeusza 3, 80-299 Gdańsk, NIP: 7270127955, REGON: 004317691, KRS: 0000598907; tel. 58-556-79-55, email: biuro@kaspolab.com. Aby skontaktować się z nami w sprawach danych osobowych, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy głównego specjalisty ds. ochrony danych w Spółce: iod@kaspolab.com, lub listownie na adres siedziby Spółki, z dopiskiem „Dane osobowe”.

W Polityce Prywatności zbieramy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w naszej Spółce. Wskazujemy kluczowe grupy osób, których dane gromadzimy, oraz wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Dokładamy starań, aby wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi były zgodne
z prawem, a także aby opierały się na szacunku dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy.

 

2. Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane

Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na wynajętym serwerze, a także na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz na urządzeniach mobilnych. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z KASPO LAB Sp. z o.o., poczty e-mail i „chmury” do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej. Dane osobowe są przechowywane na obszarze Unii Europejskiej i w żadnym wypadku nie są przekazywane poza Unię Europejską.

 

3. Komu powierzamy dane

Dane osobowe przetwarzamy wspólnie z francuską firmą PRECIA S.A., z którą łączy nas stała współpraca, oraz powierzamy je podmiotom odpowiadającym np. za obsługę finansowo-księgową Spółki, za przeprowadzenie audytu, za obsługę prawną Spółki itp. Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych.

W niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom (np. współpracującym z nami przy organizacji szkolenia lub innego wydarzenia). W takich przypadkach jesteśmy zobligowani do uprzedniego poinformowania o tym fakcie uczestników, np. przy rejestracji na szkolenie lub konferencję. Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego), które przetwarzają dane na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia i regulaminów usług.

W niektórych sytuacjach przekazujemy dane PRECIA POLSKA Sp. z o.o. współpracującej z nami w różnych sytuacjach jak np. współorganizacja szkoleń lub świadczenie określonych usług. W takich przypadkach zawsze uprzednio informujemy o tym zainteresowanych.

 

4. Prawa osób, których dane przetwarzamy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Ci następujące prawa:

 

4.1.. Prawo dostępu na podstawie art. 15 RODO

Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy Twoje dane są przetwarzane, czy nie. Masz również prawo dostępu do informacji dotyczących Twoich danych (m.in. cel, odbiorcy, okres przechowywania, istnienie profilowania). Inspektor ochrony danych dostarczy Ci czytelną kopię przetwarzanych danych osobowych.

 

4.2. Prawo do sprostowania na podstawie art. 16 RODO

Jesteś uprawniony do żądania sprostowania (zmiany, aktualizacji) Twoich danych osobowych, gdy są one niedokładne lub niekompletne, i to w jak najkrótszym czasie.

 

4.3.. Prawo do usunięcia na podstawie art. 17 RODO

Możesz zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, jeśli:

• dane osobowe nie są już konieczne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane,

• wycofasz zgodę na takie przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej dla takiego przetwarzania,

• sprzeciwisz się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego,

• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego
z prawa UE lub prawa polskiego.

 

4.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO

Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania przez nas swoich danych, jeśli:

• kwestionujesz dokładność danych osobowych,

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

• nie potrzebujemy już twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

4.5. Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO

Możesz poprosić nas w dowolnym momencie o potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz o pełną kopię danych, aby przekazać je innemu administratorowi danych.

Zależy nam na tym, aby realizowanie Twoich praw dotyczących przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych było jak najprostsze. Jednak jako administrator danych musimy mieć pewność, że nie udostępnimy Twoich danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, czy osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osobą, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednak, jeśli zauważysz jakiś problem, poinformuj o nim również nas. Dokładamy starań, żeby jak najlepiej chronić Twoje prawa. Jeśli popełnimy błąd, będziemy chcieli go jak najszybciej naprawić. Dlatego w sprawie danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się z nami pod adresem mailowym: iod@kaspolab.com

5. Dane Użytkowniczek i Użytkowników strony kaspolab.pl

Za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.

Nasze narzędzie do generowania i analizowania statystyk odwiedzin stron zbiera przy pomocy plików cookie: adres, typ urządzenia, z którego następuje połączenie, rozdzielczość ekranu, na którym strony były wyświetlane, typ systemu operacyjnego, nazwę domeny, z której Użytkownik wchodzi na naszą stronę, dane lokalizacyjne (państwo, miasto), informacje o tym, jakie treści na naszej stronie odwiedzili Użytkowniczka lub Użytkownik. Nie śledzimy kliknięć, czyli nie sprawdzamy, kto które linki otwiera, odnotowujemy natomiast ładowanie obrazków dostępnych na stronie, żeby wiedzieć – orientacyjnie – ile osób zapoznaje się z jej treścią. Analizujemy zbiorczą informację, a nie aktywność poszczególnych adresatów.

Użytkowniczka lub Użytkownik strony (osoba rejestrująca się za pośrednictwem naszej strony) podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności, z której zawsze może się wycofać na ww. zasadach. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych może pociągać za sobą uniemożliwienie realizacji określonych usług. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane
i udostępnione upoważnionym do tego osobom ze względu na specyfikę świadczenia wybranej przez Użytkowniczkę/ka usługi oferowanej w serwisie, np. usługę wzorcowania czy udzielenia informacji o wybranym produkcie, jeśli takie było życzenie Użytkowniczki/ka. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez nich nie jest możliwa realizacja zlecenia lub usługi, o które Użytkowniczka/ik wystąpił (wypełniając formularz kontaktowy) i wyraził zgodę. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania.

W każdej chwili możesz zrezygnować z zamówionej usługi mailowej, zawiadamiając o tym naszą Spółkę przez wysłanie wiadomości e-mailowej zawierającej stosowne żądanie, na adres: biuro@kaspolab.com lub w sposób tradycyjny na adres naszej siedziby.

Dane osobowe związane z umową cywilno-prawną (gdy formularz rejestracyjny wypełniają osoby, które zawarły z nami umowę handlową) są przechowywane na mocy przepisów do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. W przypadku innych Użytkowników, dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, do momentu jej cofnięcia. Jeśli chcesz, żebyśmy je usunęli, wyślij swój sprzeciw na adres głównego specjalisty ds. ochrony danych w Spółce: iod@kaspolab.com

6. Dane osób wypełniających ankiety

Lubimy zasięgać opinii ludzi, dla których działamy. Dlatego sporadycznie, publikujemy ankiety, np. pytając o to, jak postrzegana są nasze produkty lub nasza Spółka. Takie ankiety nie zbierają żadnych dodatkowych danych (w tym np. żadnych adresów). Prosimy w związku z tym o niepodawanie żadnych danych osobowych w ankietach. Jeśli jednak zdecydujesz się je podać, będziemy je przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach jedynie archiwizacyjnych, do końca działalności KASPO LAB Sp. z o.o. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw na adres: iod@kaspolab.com

7. Dane uczestniczek i uczestników wydarzeń publicznych

W przypadku organizowania otwartych wydarzeń publicznych nie prosimy o podawanie danych osobowych. W przypadku wydarzeń wymagających rejestracji co do zasady prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że charakter wydarzenia będzie wymagał zebrania innych informacji. W takim przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na wydarzenie. Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia, w celach promocyjnych i informacyjnych oraz realizacji sprawozdawczości finansowej np. dotyczącej poniesionych kosztów.

Po zakończeniu wydarzenia dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami. Dane osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w wydarzeniach, wymagające rejestracji, przetwarzamy przez 3 lata od końca roku kalendarzowego. Dane pozostałych osób usuwamy niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia, jednak nie później niż 6 miesięcy
po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym się ono odbyło. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw na adres iod@kaspolab.com

Przy okazji organizacji niektórych wydarzeń możemy pytać dodatkowo o zgodę na informowanie o innych inicjatywach o podobnym charakterze. Osoba, która ją wyraziła, może ją w każdej chwili wycofać, ma też prawo żądania przeniesienia swoich danych. Jeśli tego nie zrobi, będziemy przechowywać jej dane do końca działalności Spółki.

 

8. Dane osób komunikujących się z KASPO LAB Sp. z o.o. przez portale społecznościowe

Facebook i Twitter są administratorami danych osobowych swoich Użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka lub Twittera (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka czy Twittera także Spółka. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji. Twoich interakcji z nami na Facebooku co do zasady nie łączymy z informacjami, które przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności (np. napisałaś/-eś do nas wiadomość prywatną na Facebooku, w której podałaś/-eś adres e-mail z prośbą o kontakt). Nikomu nie przekazujemy Twoich danych osobowych. Miej jednak na uwadze, że do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp odpowiednio Facebook lub Twitter jako administratorzy portali.

Jeśli chcesz, żeby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności, zachęcamy do kontaktowania się z nami za pośrednictwem kanałów innych niż portale społecznościowe. Jeśli piszesz do nas np. e-mail, mamy kontrolę nad tym, co stanie się z tą informacją i kto ją przeczyta. Możesz ją też zaszyfrować.

9. Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej

Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie,
za pośrednictwem SMS-ów, czy listownie, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Spółki, z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze, które usuwamy niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy.

10. Dane ludzi mediów

Przetwarzamy dane ludzi mediów pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z środków masowego przekazu, w tym Internetu. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, adres redakcji, historię interakcji i publikacji. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania o naszych produktach i działaniach podejmowanych przez Spółkę oraz zarządzania relacjami. Dane przetwarzamy do końca działalności Spółki. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji prasowych, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. W takim przypadku oraz w razie dodatkowych pytań prosimy o wysłanie wiadomości na adres naszego głównego specjalisty ds. ochrony danych: iod@kaspolab.com

11. Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki tekstowe, określane potocznie jako cookies (pol. ciasteczka) przesyłane z serwera www na serwer www lub dysk twardy Użytkowniczki/ka strony. Podczas przeglądania strony internetowej http://www.kaspolab.com/ pliki cookie są umieszczane w przeglądarce. Niektóre z tych plików cookie wymagają Twojej zgody. Kliknij każdą kategorię plików cookie, aby je włączyć lub wyłączyć. Na naszej stronie internetowej nie umieszczamy ciasteczek innych podmiotów.

Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej zaleca się włączenie wszystkich kategorii plików cookie. Zwracamy uwagę na fakt, że odrzucenie niezbędnych plików cookie może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Jeśli Twoja przeglądarka jest skonfigurowana do akceptowania plików cookie, będą one przechowywane w przeglądarce internetowej lub na dysku twardym do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce:

• Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=pl
• Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
• Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox
• Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Jeśli Twojej przeglądarki nie ma na liście powyżej, zapoznaj się z zakładką „Ustawienia” przeglądarki i menu „Opcje” lub „Preferencje”.

 

11.1. Funkcjonalne pliki cookie (niezbędne)

Te pliki cookie gwarantują prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i pomagają ją zoptymalizować. Strona internetowa nie może działać poprawnie bez tych plików cookie, które gwarantują jej kluczowe funkcje (zapamiętaj ścieżkę nawigacji, ustaw preferencje połączenia, wypełnij formularz itp.). Te ustawienia dotyczą tylko przeglądarki, której używasz teraz.

 

11.2. Wydajne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają nam tworzyć anonimowe statystyki dotyczące odwiedzin na stronie internetowej (liczba przeglądanych stron, wskaźnik zwrotu, liczba odwiedzin itp.) oraz optymalizować ergonomię, nawigację i zawartość witryny. Włączając te pliki cookie, pozwalasz nam monitorować i poprawiać jakość naszych usług.

 

11.3. Pliki cookie Google Analytics

Używamy tych plików cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej, w tym szczegółowych informacji o stronie odwiedzanej przez odwiedzającego przed naszą witryną oraz o całkowitej liczbie odwiedzin naszej witryny. Używamy tych informacji w celu optymalizacji naszej strony internetowej i usług oraz w celu poprawy komfortu użytkowania. Pliki cookie nie identyfikują Cię, Gromadzą tylko anonimowe dane, które są wysyłane i przechowywane przez Google na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych zgodnie z jego praktykami dotyczącymi prywatności. Aby dowiedzieć się więcej na temat praktyk poufności Google Analytics, kliknij https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

11.4. Docelowe pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają interakcję z modułami mediów społecznościowych ze strony http://www.kaspolab.com/ i udostępnianie treści na LinkedIn, Twitterze i YouTube. Te pliki cookie pozwalają nam polecać nas w mediach społecznościowych, w których doradzamy również (potencjalnym) Klientom poprzez zamieszczanie komentarzy na temat naszych produktów i usług.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie z różnymi terminami, zapoznaj się z polityką prywatności:

• zarządzanie danymi na LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

• zarządzanie danymi na Twitterze: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Informacje generowane przez plik cookie są wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Twój adres IP nie jest w żaden sposób łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google. W razie potrzeby dane te są również przesyłane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.

W przypadku przesyłania danych osobowych do USA Google przestrzega Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Dane te są używane do zrozumienia, w jaki sposób wykorzystywane są strony internetowe, przygotowania raportów na temat aktywności na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z tych stron internetowych i Internetu w celu analizy rynku i projektowania zgodnie z wymaganiami tych stron internetowych. Adresy IP są anonimizowane, dlatego przypisanie do Użytkownika jest niemożliwe.

Więcej o plikach cookie dowiesz się, klikając http://www.allaboutcookies.org/

12. Poprawki

Jeśli zdecydujemy się zmienić Politykę Prywatności i to oświadczenie, opublikujemy wszelkie zmiany na tej stronie i / lub zaktualizujemy datę jego wersji.

 

Co mówią nasi klienci

Opinie o Kaspo Lab

Zapraszamy
do naszego biura

Adres email
biuro@kaspolab.com
Godziny otwarcia

pn-pt 8:00 – 16:00

Napisz do nas

Jesteś zainteresowany naszą usługą? Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły naszej oferty.